top of page

Page Title

Black Friday Flyer (1).jpg

BLACK FRIDAY 2022

Miễn phí dàn máy Mini POS trị giá $1,150 và Cash Back 20% hàng tháng cho khách đăng ký sử dụng chương trình Cash Discount với VN Systems.

Duy nhất trong tháng 11

844-867-0100

isosupport@vn.systems

www.vn.systems

#maycathe

#CashDiscount

#Rebates

#cashback

bottom of page